جستجو


افزایش راندمان احتراق بویلر

 برای اینکه راندمان یک بویلرحداکثر گردد، دوعامل از اهمیت خاصی برخوردار خواهند بود. یکی نسبت سوخت به هوا و دیگری دما و فشار بویلراست. در واقع باید بادر نظر گرفتن محدودیتهای طراحی و نیازهای حرارتی ، نسبت سوخت به هوا در یک مقدار مینیمم نگاه داشته شود تا از سوختن کامل سوخت در یک راندمان مناسب اطمینان حاصل شود.از طرف دیگرباید فشارودمای بویلردرهر لحظه توسط سیستم کنترل سوخت مانیتور شود تا با تنظیم نسبت سوخت به هوای مناسب، فشار و دما در مقدار مورد نظر ثابت نگه داشته شود. سیستمهای مکانیکی متداول که از طریق ارتباطات مکانیکی (Linkage) به هدف فوق می رسند، دارای دقت کافی نبوده و در اکثر مواقع  پاسخ نا دقیق سیستم سوخت رسانی به فشار و دمای مانیتور شده ،باعث می شود تا سوخت با نسبت مناسبی با هوا ترکیب نشود وعلاوه برراندمان پایین، به فشار ودمای مورد نظر نرسیم این رویداد خصوصا"درهنگام تغییر بار بویلرباعث خارج شدن سیستم از حالت تنظیم اولیه میگردد. در قلب سیستم کنترل Autoflame ،یک واحد میکروپروسسوری (MM) وجود دارد که با داشتن 6 کانال مجزا،قابلیت کنترل چهارServo Motor  را به صورت مستقل و دو درایو سرعت متغیر(VSD) برای کنترل دور موتور فن را دارد. این چهار Servo Motor با دقت 0.1 درجه می توانند با استفاده از نرم افزار ویژه نسبت میزان سوخت به هوا را به صورت مستمر تنظیم کنند. این کنترلر انجام BMS وهمچنین کنترلهای لازم در بویلرها مانند کنترل سطح آب  3 Elements، کنترل هوشمند ترتیب کارکرد بویلرها Intelligent Boiler Sequencing (IBS) با توجه به میزان نیاز بخاردر مجموعه جهت بالا بردن راندمان بویلرها،Blow down  اتوماتیک و کنترل TDS و.... را به صورت یکجا به عهده دارد.


تاریخ درج:1397/01/22
منبع خبر: مجتبی ساعی


تلفــن: 38849698-(051) و نیز: 31905داخلی 277
فاکـس: 38848389 - 051
آدرس پست الکترونیکی :btu.co91@gmail.com ,  info@btu-co.com