جستجو


درباره برهان تهویه

شرکت برهان تهویه یونیک با بهره گیری از اندوختـه علمی، دانش فنـی و تجارب متخصصان و مهندسان مجرب و کارآمد و رعایت الزامات و مقررات ملی ساختمان و استانداردهای بین المللی تأسیسات، پروژه‌های تأسیساتی را مطالعه، طراحی و اجرا و نظارت می‌نماید. این شرکت طی 16 سال فعالیت بالغ بر 275000 متر‌مربع کار اجرایی، 300000 متر‌مربع در زمینه طراحی و حدود 40000 متر‌مربع در زمینه نظارت کار به انجام رسانیده است.تلفــن: 38849698-(051) و نیز: 31905داخلی 277
فاکـس: 38848389 - 051
آدرس پست الکترونیکی :btu.co91@gmail.com ,  info@btu-co.com