جستجو


پرسنل برهان تهویه

شرکت برهان تهویه یونیک فعال در حوزه های مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی، به معرفی اعضای شرکت اقدام می نماید.
 1 2  تلفــن: 38849698-(051) و نیز: 31905داخلی 277
فاکـس: 38848389 - 051
آدرس پست الکترونیکی :btu.co91@gmail.com ,  info@btu-co.com